Artikel

RENOLUTION gaat verder en hierdoor wijzigt de regelgeving inzake gebouwen

Het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) is onlangs gewijzigd om de doelstellingen van RENOLUTION na te streven. Op 14 mei 2024 kwamen de vakmensen uit de sector samen bij Embuild voor een informatiesessie over deze nieuwe regelgeving voor bouw en renovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een terugblik op dit evenement.

De informatiesessie bestond uit twee delen. Leefmilieu Brussel begon eerst met het bespreken van de veranderingen in de regelgeving. Embuild.Brussels, als actieve partner van de RENOLUTION Alliantie en leider van de workshop ‘Begeleiding aanbod’, presenteerde vervolgens de implicaties van deze nieuwigheden en de ondersteuning die beschikbaar is voor bouwbedrijven.

Herziening: zeven belangrijkste punten

Isabelle Rolin (Leefmilieu Brussel), hoofd van de onderafdeling EPB en leider van de Workshop ‘Regelgeving’ binnen de RENOLUTION Alliantie, presenteerde de zeven belangrijkste punten van deze herziening. Wat moet je ervan onthouden ?

Isabelle Rolin (Leefmilieu Brussel), hoofd van de onderafdeling EPB

Het eerste betreft de energieprestatiedoelstellingen voor alle EPB-eenheden. Het Gewest heeft een energieprestatiedoelstelling in twee fasen ingevoerd. Het idee is om prioriteit te geven aan de renovatie van “energieverslindende woningen”. In een eerste fase moet elke EPB-eenheid een minimale energieprestatie van 275 kWh/m²/jaar behalen (EPB E of beter). Dit eerste streefcijfer zou neerkomen op 250.000 te renoveren woningen. In een tweede fase moet een energieprestatie van 150 kWh/m²/jaar (EPB C of beter) worden bereikt. Afwijkingen, waarvan de details nog moeten worden bepaald, zullen mogelijk zijn om de EPB-doelstelling zo nodig aan te passen.

Het tweede is een veralgemeend en verplicht EPB-certificaat voor alle eenheden. Tot nu toe was het EPB-certificaat verplicht voor de verkoop of verhuur van woningen of kantoren van meer dan 500 m². Vanaf nu moet het worden opgesteld voor alle eigendommen, inclusief die welke door hun eigenaar worden bewoond en alle tertiaire gebouwen.

Ten derde zijn er specifieke regels voor mede-eigendommen. Bij mede-eigendom moet de vereniging van mede-eigenaars (VME) een EPB-deskundige aanstellen om de EPB-certificaten voor de woningen op te stellen en bij te werken en een samenvattend document op te stellen met daarin de uit te voeren werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen (dak, gevels, enz.).

Vierde punt: streven naar emissievrije gebouwen. Wat het vastgoedbestand voor tertiair gebruik betreft (met uitzondering van de industrie) in privé- of overheidshanden en wat nieuwbouwprojecten betreft, wordt er gestreefd naar emissievrije gebouwen, met andere woorden zeer hoge energieprestaties met geen of heel weinig energieverbruik, zonder broeikasgasuitstoot op basis van fossiele brandstoffen op locatie en bijna zonder operationele uitstoot van broeikasgassen.

Vijfde doelstelling: de geleidelijke uitfasering van fossiele brandstoffen. Ter herinnering: er was al beslist dat de installatie van stookolieketels na 1 juni 2025 wordt verboden. Gasgestookte ketels zijn dan weer vanaf 1 januari 2025 niet langer toegestaan in nieuwbouw en bij renovatieprojecten die met nieuwbouw gelijkgesteld worden, en in 2030 bij ingrijpende renovaties.

Het zesde punt om te onthouden: een sanctiesysteem. De herziening voorziet in twee sanctieregelingen. Niet-naleving van deze procedures kan leiden tot strafrechtelijke sancties (artikel 2.6.5. BWLKE). Niet-naleving van de renovatie-eisen leidt tot automatische administratieve boetes van €2,5 per 1 kWh/jaar verschil in primair energieverbruik, met de mogelijkheid om verzachtende omstandigheden te doen gelden (artikel 2.6.1 en 2.6.1/1 BWLKE).

Tot slot zijn er duidelijke deadlines om aan de verschillende verplichtingen te voldoen. Er zijn duidelijke deadlines vastgesteld, zodat zowel de vakmensen als het grote publiek stap voor stap de nodige actie kunnen ondernemen. De regering moet de komende maanden nog twee uitvoeringsbesluiten aannemen, waarin de precieze termijnen voor de renovatieplicht en de verplichting om een EPB-certificaat te verkrijgen, worden vastgelegd.

Er is ondersteuning mogelijk voor de bouwbedrijven

+
RENOLUTION-premies

Heb je vragen over de renovatiepremieregeling? Helpdesk RENOLUTION: renolution@embuild.be

 

+
Transitie van jouw bedrijf
 • Gratis ondersteuning om je praktijk duurzamer en circulairder te maken? Build Circular.Brussels: info@buildcircular.brussels
 • Heb je ondersteuning nodig bij je innovatie-initiatieven? C-tech:
  c-tech.brussels@buildwise.be
 • Beginnen met een geleidelijke overgang van het bedrijfsmodel naar meer sociale en ecologische duurzaamheid (zeer kleine ondernemingen en kmo’s)? Shift my enterprise: shiftmyenterprise@igneos.eu
+
Personeel werven

Wil je personeel werven en opleiden? Onze cel Onderwijs-Werkgelegenheid-Opleiding zal jou met de hulp van Construcity helpen: dimitri.laenen@embuild.be

+
Projectoproepen
 • Financiering vinden voor een circulaire en duurzame renovatiebouwplaats? RENOLAB.B: renolab.b@leefmilieu.brussels
 • Financiering vinden voor een innovatief project dat obstakels voor renovatie wegneemt? RENOLAB.ID: https://renolution.brussels/nl/renolabid 
+
Technische vragen

Heb je technische vragen over een bouwproject? Facilitator Duurzaam Bouwen: facilitator@leefmilieu.brussels

Een kort overzicht van de deadlines

Hier zijn de belangrijkste momenten om te onthouden met betrekking tot de verschillende verplichtingen:

 • Verplichting om een EPB-certificaat te hebben voor elke eenheid, binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit.
 • Verplichting om de EPB-eenheid te renoveren, na 10 jaar (tot min. 275 kWh/m²/jaar) en 20 jaar (tot min. 150 kWh/m²/jaar) vanaf de inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit.
 • Versterkte middelenverbintenis bij de Vereniging van Mede-eigenaars.
 • Vanaf 2025: verbod op de installatie en vervanging van gasketels voor nieuwbouwprojecten en projecten die met nieuwbouw gelijkgesteld worden.
 • Vanaf 2027: voldoen aan nieuwe eisen voor emissievrije gebouwen en plaatsing van systeem dat hernieuwbare energie produceert, namelijk zonne-energie voor nieuwbouwprojecten van de openbare sector.
 • Vanaf 2030: verbod op de installatie en vervanging van gasketels voor nieuwbouwprojecten, projecten die met nieuwbouw gelijkgesteld worden en ingrijpende renovaties.
 • Vanaf 2030: voldoen aan de nieuwe vereisten voor emissievrije gebouwen en plaatsing van een systeem dat hernieuwbare energie produceert, namelijk zonne-energie bij elk nieuwbouwproject.

Afwijkingen zijn mogelijk om technische, functionele of economische reden.

Artikel uit het Embuild Magazine, juni 2024.